Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op de samenwerking tussen Babysits, de Oppas en de Familie. Gebruikmaking van de Dienstverlening van Babysits veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden en de acceptatie hiervan;

1.2 Dienstverlening: de door Babysits aangeboden Dienstverlening, bestaande uit het exploiteren van één of meerdere (online)platformen met het doel om vraag en aanbod bijeen te brengen met name op het gebied van kinderopvang, meer specifiek het oppassen op leden van de Familie in de thuisomgeving;

1.3 De Oppas: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienstverlening van Babysits;

1.4 De Familie: iedere natuurlijke persoon die opdracht geeft aan de Oppas tot het uitvoeren van Werkzaamheden en/of iedere natuurlijke persoon die gebruikmaakt van het platform van Babysits voor het vragen naar kinderopvang;

1.5 Zakelijke klant: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de diensten via het platform van Babysits;

1.6 Werkzaamheden: de werkzaamheden die de Oppas bij de Familie uit zal voeren;

1.7 Partijen: Babysits en de Oppas, of Babysits en de Familie, of Babysits en de Zakelijke klant, of de Oppas en de Familie gezamenlijk;

1.8 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.9 Dagen: alle kalenderdagen;

1.10 Overmacht: elke van de wil van Babysits onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst te voorzien in het bedrijf van Babysits haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst redelijkerwijs van Babysits niet kan worden gevraagd;

1.11 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog(-sgevaar), oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.12 Babysits: Handelsnaam van de Besloten Vennootschap “Babysits B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 68591950.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Babysits. Deze Dienstverlening houdt onder andere in het exploiteren van één of meerdere (online)platformen met het doel om vraag en aanbod bijeen te brengen met name op het gebied van kinderopvang, meer specifiek het oppassen op leden van de Familie in de thuisomgeving;

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.4 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Babysits gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

3.1 De Oppas meldt zich bij Babysits aan en zal daarbij de benodigde informatie en documenten aanleveren, waaronder een e-mailadres, naam, adres, postcode en bankrekeningnummer. Babysits zal de registratie van Oppas bevestigen. Op dat moment komt tussen Babysits en Oppas de bemiddelingsovereenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.2 De Familie meldt zich bij Babysits aan en zal daarbij de benodigde informatie en documenten aanleveren, waaronder een e-mailadres, naam, adres en postcode. Babysits zal de registratie van de Familie bevestigen. Op dat moment komt tussen Babysits en de Familie de bemiddelingsovereenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.3 Als de Familie of een zakelijke klant gebruik maakt van een Premium account, dan zal de Familie of de zakelijke klant naast het bovenstaande ook betaalgegevens moeten verstrekken aan Babysits omdat er betalingsverplichtingen ontstaan.

3.3 De Oppas kan ervoor kiezen om zijn profiel zichtbaar te maken voor iedereen, alleen Babysits-gebruikers of alle gebruikers waarmee de Oppas contact heeft gehad. Als de Oppas kiest voor “iedereen” dan nemen openbare zoekmachines (zoals google) en vacaturesites het profiel ook op.

3.4 De gegevens van de Oppas zullen worden gebruikt om een profiel mee te genereren op het platform van Babysits. Babysits zal de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Oppas.

3.5 Wanneer de Familie akkoord geeft op de door de Oppas aangegeven kosten en/of wanneer Oppas overgaat tot het uitvoeren van de Werkzaamheden bij de Familie, komt een overeenkomst tot stand tussen de Oppas en de Familie. In geen geval zal een overeenkomst – anders dan de bemiddelingsovereenkomst - tussen de Familie en Babysits tot stand komen. Tussen Babysits en de Oppas komt uitsluitend de bemiddelingsovereenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.6 De Oppas voert de Werkzaamheden op grond van de overeenkomst met de Familie onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico uit. Babysits is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering en de nakoming van de overeenkomst tot Werkzaamheden door de Oppas bij de Familie.

3.7 De Overeenkomst tussen Babysits en de Oppas/ de Familie betreft een inspanningsverplichting, waarbij Babysits zich inspant om een overeenkomt tussen Oppas en Families tot stand te brengen.

Artikel 4. Verplichtingen van Oppas

4.1 De Oppas is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn/haar (wettelijke) verplichtingen als Oppas. Hieronder valt onder andere het inschrijven in de kamer van Koophandel en afdracht van belastingen.

4.2 De Oppas is zelf verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de informatie die staat op het platform van Babysits.

4.3 De Oppas is verplicht om eventuele wijzigingen in de gegevens per ommegaande aan Babysits door te geven.

4.4 De Oppas heeft tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een zorgplicht. Dit houdt in dat de Oppas zijn werkzaamheden met zorg uitvoert.

4.5 De Oppas is zelf verantwoordelijk voor het voeren van een goede bedrijfsvoering en het doen van de benodigde (belasting-)aangiftes en/of het sluiten van de benodigde verzekeringen, daaronder te verstaan een Aansprakelijkheidsverzekering.

4.6 Voor het gebruik van de dienstverlening van Babysits dient de Oppas een minimumleeftijd te hebben van 15 jaar (of een hogere leeftijd als dit lokaal van toepassing is). De Oppas is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Daarnaast is elke Oppas onder de 18 jaar verplicht om toestemming te vragen aan de ouders. Als de Oppas niet aan deze voorwaarden voldoet en kosten heeft gemaakt dan kunnen deze kosten niet van Babysits gevorderd worden.

Artikel 5. Verplichtingen van Babysits

5.1 Babysits draagt zorg voor het actualiseren en onderhouden van de Website en App van Babysits, echter Babysits kan niet garanderen dat de het platform zonder onderbrekingen functioneert.

5.2 Babysits neemt klachten van de Familie in ontvangst en draagt zorg voor het doorzenden hiervan naar de Oppas. Waar mogelijk zal Babysits zich inzetten om de klacht af te wikkelen, in samenspraak met de Oppas. Babysits is geen partij bij klachtzaken.

Artikel 6. Verplichtingen van de Familie

6.1 De Familie is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuze om een Oppas in te schakelen via Babysits en te verifiëren of de oppas geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden.

6.2 De Familie is, bij het aangaan van een Premium abonnement, verplicht om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen.

6.3 De Familie is zelf verantwoorden wegens de financiële verplichtingen wegens de Oppas.

6.4 De Familie is verplicht om zich te houden aan het redelijk gebruik beleid zoals is genoemd in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen van de Zakelijke klant

7.1 De zakelijke klant is, bij het aangaan van een Premium bedrijfsaccount, verplicht om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen die hieruit voort vloeien.

7.2 Een Zakelijke klant mag maximaal 1 Premium bedrijfsaccount aanmaken.

7.3 De Zakelijke klant is verplicht om zich te houden aan het redelijk gebruik beleid zoals is genoemd in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 8. Premium account/ bedrijfsaccount

8.1 Als een Partij gebruik maakt van een Premium account of een Premium bedrijfsaccount, dan ontstaat er een betalingsverplichting.

8.2 Een Premium account/ bedrijfsaccount gaat in op de dag waarop het wordt afgesloten en heeft een contractperiode van één maand.

8.3 Deze overeenkomst kan eenzijdig worden opgezegd. Dit is mogelijk tot de laatste dag van de contractperiode. Wanneer de overeenkomst niet wordt opgezegd wordt deze stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractperiode.

Artikel 9. Redelijk gebruik beleid

9.1 Babysits hanteert een redelijk gebruik beleid. Dit beleid houdt in dat Partijen het online platform van Babysits naar redelijkheid mogen gebruiken.

9.2 Wat redelijk is wordt bepaald naar oordeel van Babysits.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Betalingsverwerkingsdiensten voor de Oppas worden geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Connected Account Agreement, die de Stripe Servicevoorwaarden omvat (gezamenlijk de "Stripe Services Agreement"). Door akkoord te gaan met deze voorwaarden of door te gaan als Oppas op Babysits, gaan de Oppas en de Familie ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe-serviceovereenkomst, aangezien deze van tijd tot tijd door Stripe kan worden gewijzigd. Als voorwaarde voor Babysits die betalingsverwerkingsdiensten via Stripe mogelijk maakt, stemt de Oppas/ de Familie ermee in om Babysits nauwkeurige en volledige informatie over de Oppas/ de Familie te verstrekken, en geeft de Oppas/ de Familie aan Babysits toestemming om deze en transactie-informatie te delen met betrekking tot het gebruik van de betalingsverwerkingsdiensten die door Stripe worden aangeboden.

10.2 Betalingen worden door de Familie direct aan de Oppas in orde gemaakt of lopen via het Stripe account.

10.3 Alle prijzen die door Babysits en de Oppas genoemd worden zijn inclusief BTW en reiskosten, kilometervergoeding tenzij anders overeengekomen.

10.4 Babysits heeft het recht om haar vergoeding jaarlijks aan te passen. Babysits zal de Oppas / de Familie schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

11.1 Bij de uitvoering van de Dienstverlening zal Babysits alle redelijkerwijs van Babysits te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Deze Dienstverlening ziet uitsluiten op de bemiddeling. Babysits is nimmer aansprakelijk voor de uitvoering van de Werkzaamheden door de Oppas bij de Familie.

11.2 Babysits is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Oppas/ de Familie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Babysits kenbaar behoorde te zijn.

11.3 Babysits is niet aansprakelijk voor alle door de Oppas/ de Familie geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Babysits dan wel door Babysits ingeschakelde personen in de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

11.4 Babysits is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële en/ of (gevolg)schade die is ontstaan door de Oppas/ de Familie.

11.5 Als Babysits, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Babysits voor uitkering in aanmerking komt. Als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Bemiddelingsovereenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €2.000,- exclusief BTW.

11.6 De Oppas/ de Familie vrijwaart Babysits tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Babysits krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

11.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Babysits berust bij de Oppas/ de Familie. De Oppas/ de Familie aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens en privacy

12.1 Persoonsgegevens welke door de Oppas/ de Familie aan Babysits wordt verstrekt, zal niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of de bemiddelingsovereenkomst.

12.2 De Oppas/ de Familie bepaald zelf welke informatie en/of contactgegevens de Oppas / de Familie openbaar wil maken door deze informatie te delen via het (online)platform met de Oppas/ de Familie.

12.3 Babysits spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 13. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

13.1 Op alle Persoonsgegevens die Babysits van de Oppas/ de Familie ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze bemiddelingsovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden, tenzij anders afgesproken tussen Partijen.

13.2 De Oppas/Familie kan mogelijk persoonsgegevens in de profielomschrijving zetten, doordat Partijen er zelf voor kiezen om deze informatie kenbaar te maken rust er geen geheimhoudingsplicht op deze persoonsgegevens. Als de Oppas/Familie persoonsgegevens in de profielomschrijving zet, dan is dit altijd voor eigen risico.

13.3 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Oppas/ de Familie uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens om de informatie aan derden te verschaffen, als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Als Babysits door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Bemiddelingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Babysits tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Oppas/ de Familie is gehouden.

14.2 Een niet aan Babysits toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

14.3 Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Babysits, noch de Oppas/ de Familie de bemiddelingsovereenkomst ontbinden. De verplichting van Babysits tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Babysits tegenover de Oppas / de Familie tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 15. Bewijs

15.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Babysits gesloten bemiddelingsovereenkomst zijn - behoudens tegenbewijs met alle middelen - administratieve gegevens van Babysits beslissend.

15.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Oppas/ de Familie en Babysits de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 16. Herroepingsrecht consumenten

16.1 De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na het afsluiten van een Premium account/ bedrijfsaccount af te zien van de aankoop.

16.2 Als een consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht moet de consument Babysits op de hoogte brengen.

16.3 Het aantal dagen dat is afgenomen wordt in rekening gebracht bij de consument.

Artikel 17. Wijzigingen

17.1 Babysits is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde bepalingen treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Babysits zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

17.2 De inhoud en werking van de website kan zonder aankondiging door Babysits worden gewijzigd.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Bemiddelingsovereenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Bemiddelingsovereenkomst.

18.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Bemiddelingsovereenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

18.4 Deze Algemene voorwaarden worden verstrekt in meerdere talen. In geval van interpretatieverschillen tussen deze en de Engelse versie van de Algemene voorwaarden is de Engelse versie van de Algemene voorwaarden leidend.

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1 Op alle met Babysits gesloten Bemiddelingsovereenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Bij enig geschil ten gevolge van een Bemiddelingsovereenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.


Bedankt en welkom bij Babysits!